Meble Ogrodowe MODREW Leon Morzywołek

Polityka Prywatności

Polityka prywatności i cookies serwisu

www.modrew.com

modrew.com jest serwisem stworzonym i edytowanym tylko przeze nasz zespół redakcyjny. Dokładamy najwyższych starań, aby umieszczane przez nas informacje, opisy oraz recenzje były rzetelne i o jak najwyższej wartości. Nasze opinie opieramy na posiadanym przez nas doświadczeniu, doświadczeniu innych expertów, a także zdobytych wiadomościach z wiarygodnych źródeł.

Informacje zawarte w serwisie www.modrew.com mogą stanowić przedmiot dalszej analizy, dyskusji i pogłębionych studiów. Używając informacji zawartych w tym serwisie, to Użytkownik serwisu jesteś odpowiedzialny(a) za rezultaty swoich działań, które mogą się różnić od rezultatów twórcy tego serwisu.

modrew.com podchodzi poważnie do prywatności użytkowników naszego serwisu. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat tego, jakie informacje o danych osobistych są tutaj zbierane oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

Obowiązek Informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Kto jest administratorem danych osobowych serwisu modrew.com
Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) Leon Morzywołek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MEBLE OGRODOWE MODREW z siedzibą w Łukowicy 188, 34-606 Łukowica
(dalej również jako ,,ADO”).


2. Jak możesz się z nami skontaktować?

Z ADO można skontaktować się telefonicznie pod nr: 18 333 56 00, w drodze korespondencji elektronicznej, (mail: biuro@modrew.com) lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy? 
ADO przetwarza dane wskazane w formularzu umowy, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres mail.

Dane osobowe Użytkowników stron internetowych są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) i przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm..)
ADO dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
ADO nie powołał Inspektora Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu zawarcia umowy lub innym, na jaki zgodę wyrazi osoba podająca dane np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych? 
ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

  1.  wystawianie faktur i przyjmowanie płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);2. realizacja próśb klienta
  2. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług ADO;
  3. ADO przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: IP, imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Użytkowników nie będących jednocześnie konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie 4.4 jest dobrowolne, ale może być niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług lub dokonania płatności. Niepodanie wymaganych danych przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi lub zawarciem Umowy skutkuje odmową wykonania usługi i zawarcia tejże umowy z powodu niemożliwości jej wykonania. O zakresie wymaganych danych Użytkownik jest informowany każdorazowo przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi lub zawarciem określonej umowy.
  5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest zgoda bądź konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed lub po jej zawarciu, a także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług ADO.
  6. Podane przez Użytkowników dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza tymi którzy posiadają właściwą podstawę prawną, w tym na podstawie umów 8. przetwarzania danych w sposób nie mniej restrykcyjny niż ten jaki zapewnia Administrator danych.
  7. poprawa jakości usług przez nas świadczonych i dostosowanie ich do potrzeb Użytkowników;
  8. informowanie o nowościach;
  9. bieżące kontakty z Użytkownikami.

5. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi? 
Odbiorcami danych osobowych jest Administrator. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji świadczeń wynikających z umowy. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w punkcie 4 powyżej.
Nadto ADO może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym do zapoznania się z danymi retencyjnymi.

6. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:
dane retencyjne przechowywane są przez okres 12 miesięcy, a następnie usuwane;
dane znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (10 lat, z tym że w przypadku wprowadzenia nowelizacji okres ten będzie wynosił 6 lat);
dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

7. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?
ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.
Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Czy musisz podać swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych takich jak adres mail lub numer telefonu uniemożliwiał będzie kontakt w celu przedstawienia propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub usług powiązanych.
Informacje dodatkowe
ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. Pliki cookies

1. Witryna modrew.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy MEBLE OGRODOWE MODREW z siedzibą w Łukowicy 188, w celu optymalizacji działań.
3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

5. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

10. Gromadzenie informacji o Użytkowniku
modrew.com zbiera informacje o użytkownikach z następujących źródeł:

Formularze kontaktowe/rejestracyjne
Jedną z form kontaktu z nami jest możliwość wypełnienia krótkiego formularza. Przysługuje czytelnikowi prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych osobowych. W każdym momencie można wystąpić o wykreślenie danych z naszej bazy i zaprzestanie ich dalszego gromadzenia.

Polityka cookies i innych podobnych technologii

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych serwis http://www.modrew.com (w dalszej części zwany „Serwisem” lub „Blogiem”) stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach mojego serwisu internetowego mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach mojej strony, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jaki jest niniejszy Blog z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Blogiem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Numery IP
Podobnie jak większość serwisów, modrew.com analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i przede wszystkim przy analizach statystycznych naszych Użytkowników.

Adresy e-mail przychodzące z korespondencji z modrew.com
Wszyscy Użytkownicy modrew.com mają możliwość zadawania pytań lub bezpośredniego kontaktu z nami.
modrew.com przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytanie. Jednocześnie modrew.com gwarantuje, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za zgodą Użytkownika.

Podmioty zewnętrzne
Serwis modrew.com nie zbiera danych osobowych od podmiotów trzecich, chyba że dane te są związane z realizacją umów i są przekazywane za zgodą zainteresowanych.
modrew.com nie wysyła masowej korespondencji niezamówionej, w szczególności o charakterze reklamowym. modrew.com popiera wszelkie działania ograniczające zjawisko spamu w Internecie.

Newsletter
Dane e-mailowe uzyskane podczas subskrypcji newslettera używane będą wyłącznie do wysyłania zainteresowanym najświeższych informacji o nowościach, usługach i promocjach.
Subskrybenci list mailingowych mają w każdym momencie możliwość rezygnacji z otrzymywania listów elektronicznych przesyłanych przez modrew.com . W każdym e-maili jest informacja wraz z linkiem umożliwiającym natychmiastowe wypisanie się z newslettera.

Niepożądane treści
Dbamy o to aby nasz serwis nie zawierał treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej. Serwis nie zawiera również treści pornograficznych, nagannie moralnych bądź uważanych za nieetyczne.

Linki do innych stron
modrew.com zawiera linki do innych stron. Jakkolwiek, w przypadku, gdy skorzystasz z tych linków i opuścisz naszą stronę, wówczas podlegasz polityce prywatności ustalonej na innych stronach. Nie mamy kontroli i nie jesteśmy odpowiedzialni za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji, które przekażesz odwiedzając inne strony.  Powinieneś zawsze zapoznać się z polityką prywatności przewidzianą na innych stronach, z których korzystasz.

Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań związanych z przedstawioną polityką prywatności, napisz do nas w celu uzyskania dalszych informacji.

Meble Ogrodowe MODREW
Leon Morzywołek